Terms & Conditions

Terms and Conditions

The Haus of Abbi Company Limited (which in this agreement is called “HAUS OF ABBI”) offers services (products) to you. (In which this agreement is called “website”) under the following terms and conditions To access this website When you confirm that you understand All of these terms and conditions You will be able to access this website. But if you do not accept these terms and conditions You will not be able to use this website. The website reserves the right to change, modify, add to these terms and conditions, partly in use at any time.

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผล เมื่อบริษัท ดิ เฮ้าส์ ออฟ แอบบี้ จำกัด ภายใต้แบรนด์ HAUS OF ABBI ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นบนเว็บไซต์  ทั้งนี้  HAUS OF ABBI ไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรุณาตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นประจำ เพื่อท่านจะได้ทราบถึงการปรับปรุงข้อมูลต่างๆจากบริษัทฯ ตลอดเวลา  หากท่านมีการใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้น  รวมทั้งการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าไปดูข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การใช้งานเว็บไซต์

กฎการบริการ

ท่านจะไม่ดำเนินการใดๆหรือมีส่วนรู้เห็นหรือเข้าร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำ เผยแพร่หรือเปิดเผยส่วนหนึ่งของบริการใดๆ ในสื่อใดๆ (2) การส่งสแปม จดหมายลูกโซ่หรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ (3) พยายามที่จะแทรกแซงระบบหรือการรักษาความปลอดภัยหรือถอดรหัสสัญญาณใดๆ ไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการของ HAUS OF ABBI (4) การดำเนินการที่มีการกำหนดหรืออาจจะกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ HAUS OF ABBI แต่เพียงผู้เดียว การดาวน์โหลดไม่สมควรหรือมีขนาดใหญ่บนเว็บไซต์ของบริษัท (5) อัพโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไวรัส เวิร์ม หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ทำลายระบบของ HAUS OF ABBI (6) การเก็บรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกท่านอื่นผ่านทางระบบ HAUS OF ABBI (7) ใช้บริการของ  HAUS OF ABBI เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (8) ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือการหลอกลวงอื่นๆ ที่ผูกพันกับบุคคลหรือนิติบุคคล การทำการหลอกลวงที่ปิดบังหรือพยายามที่จะปิดบังตัวตนของท่าน (9) ขัดขวางการดำเนินการของระบบ (10) การเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ในบริการผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจาก HAUS OF ABBI ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริการ การหยุดให้บริการ หรือคุณลักษณะของการให้บริการ หรือการเพิ่มข้อจำกัดในการใช้บริการ โดยอาจจะยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้บริการของท่านชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงกรณีท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบหรือการมีส่วนร่วมของท่านกับสมาชิกท่านอื่นของ  HAUS OF ABBI ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างท่านและสมาชิกท่านอื่นๆ  HAUS OF ABBI ไม่ผูกพันหรือต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบของท่านและสมาชิกท่านอื่นๆ

สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ท่านตกลงจะไม่ผูกขาด จำกัด การใช้งานหรือบริการของ  HAUS OF ABBI แต่เพียงผู้เดียว ความเป็นสมาชิกของท่านไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้  HAUS OF ABBI ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตในการให้บริการรวมไปถึงข้อมูลต่างๆของ  HAUS OF ABBI อาจจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม

กรรมสิทธิ์ของเรา

ข้อมูลของท่านที่มีอยู่ หรือข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับ  HAUS OF ABBI รวมถึงซอฟแวร์, ภาพ, ข้อความ, กราฟฟิก, โลโก้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์ภาพ, เสียง, วิดีโอ, เพลง, และข้อมูลของท่าน (“เนื้อหาของ HAUS OF ABBI “) และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ  HAUS OF ABBI เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ทั้งนี้ไม่มีข้อตกลงใดๆที่จะทำให้ท่านได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น   และท่านตกลงที่จะไม่ขาย , ให้สิทธิ์, เช่า, แก้ไข, แจกจ่าย, คัดลอก , ทำซ้ำ , โยกย้าย หรือแสดงต่อสาธารณะ  ดำเนินการตีพิมพ์ ดัดแปลง แก้ไข หรือทำซ้ำจากเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็ปไซต์   HAUS OF ABBI การใช้ข้อมูล HAUS OF ABBI เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก HAUS OF ABBI เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

HAUS OF ABBI คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างแรก คลิกที่นี่สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว   HAUS OF ABBI เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่  HAUS OF ABBI มีต่อท่าน   ดังนั้น  HAUS OF ABBI จึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายความปลอดภัย

HAUS OF ABBI ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม  HAUS OF ABBI ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถที่จะล่วงล้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของ  HAUS OF ABBI หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกบุคคลที่สามกระทำการดังกล่าวได้  ทั้งนี้  HAUS OF ABBI จะทำให้ดีที่สุดในการรัษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บุคคลที่สาม

บริการของ  HAUS OF ABBI อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม  โฆษณา, บริการ, ข้อเสนอพิเศษหรือกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ หรือแม้แต่กิจกรรมที่ไม่ได้จัดหรือควบคุมโดย  HAUS OF ABBI ซึ่งไม่รับรองหรือรับผิดชอบใดๆ กับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านบริการเช่น ทาง Facebook Connect,   HAUS OF ABBI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ได้เกิดขึ้นกับท่านจากการใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม  ท่านเข้าใจว่าข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ  HAUS OF ABBI ไม่มีผลบังคับกับการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว   นอกจากนี้การติดต่อหรือการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นของผู้โฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าและเงื่อนไขอื่นๆ (เช่นการรับประกัน) เป็นเพียงการติดต่อระหว่างท่านและผู้โฆษณาดังกล่าว ท่านยอมรับว่า  HAUS OF ABBI จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้โฆษณาดังกล่าว

SIGN UP

SIGN IN
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping